الکتروموتور ضد افنجار EX
الکتروموتور DC
الکتروموتور تکفاز
الکتروموتور AC تک فاز
الکتروموتور AC ولتاژ بالا(high voltage)
الکتروموتور DC صنعتی
الکتروموتور AC سه فاز